Sosiale Skakels

Besoekers

We have 10 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Sunday, 05 March 2017 04:57

MATTEUS 6:31 - 33 YWER VIR DIE KONINKRYK LAAT BEKOMMERNIS VERDWYN

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: MATTEUS 6:25 – 34

TEKS: MATTEUS 6:31 – 33

TEMA: YWER VIR DIE KONINKRYK LAAT BEKOMMERNIS VERDWYN

Bekommernis kan ‘n mens gedaan maak. Dit laat jou nagte wakker lê, dit steel jou vreugde en jaag jou vrede skoon weg.

Bekommernis het natuurlik tot ‘n groot mate met onsekerheid te doen en boonop maak dit jou bang.  Dink net vir ‘n oomblik:  As jy byvoorbeeld met ‘n hangbrug, waarvan ‘n paar sporte weg is, oor ‘n afgrond moet loop, raak jy bekommerd.  Jy voel baie onseker, want jy is bang jy val daar af.

In ons teksgedeelte, wat maar net uit 10 verse bestaan, kom die woord bekommer sowaar ses keer voor!   In hierdie gedeelte is ons Here Jesus Christus aan die woord en dit is Hy wat ses keer sê:

Moet jou tog nie so bekommer nie!

1.       WAT IS BEKOMMERNIS?

Bekommernis, is ‘n tipies menslike reaksie.  Ons hemelse Vader het ons so geskep.  Hy het ons gemaak om dinge te beoordeel te antisipeer en keuses te maak. Bekommernis het met ons sin vir verantwoordelikheid en ons veiligheid te doen.  Ons beland in ‘n situasie waar onseker begin voel, ons antisipeer die moontlikhede  en naderhand pak die vrees ons beet.  Op die manier probeer ek en jy om onsself en ons geliefdes te beskerm.  Ons kan dit ‘n soort ingeskape selfverdedigingsmeganisme noem.

Wat maak ‘n mens gewoonlik bekommerd?    Kom ons kyk wat sê die Here:

Vers 25

Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie.

Hier gaan dit oor sommer oor ons gewone lewe: ...  Oor kos en klere.

En dan vers 27:

.....  wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?

Hier gaan dit ook oor ons lewe, maar nou meer oor gesondheid en veiligheid. 

Al ses plekke waar die Here Jesus in die gedeelte oor bekommernis praat, het dit met ons elkeen se eie lewe te doen. 

Bekommernis, so het ons mos gesien, is ‘n natuurlike eienskap van menswees. Dit is ‘n soort ingeboude beskermingsmeganisme.  Dit wil lewe beskerm en in stand hou.  Daarom laat bekommernis jou planne maak en voorsorg tref.  Sodoende wil jy graag van jou bekommernis en onsekerheid ontslae raak.  

Nou is dit tog belangrik om te verstaan:

2.       MY BEKOMMERNIS HET MET MY IDENTITEIT TE DOEN

Ons elkeen het ‘n bepaalde siening oor onsself.  Jou identiteit sê wie jy is of graag wil wees. 

Maar kom ons vra: Waar kom ‘n mens se identiteit vandaan?   Dit is ‘n belangrike vraag en juis die punt waaroor dit gaan.  Hoe ek en jy hierdie vraag beantwoord gaan uiteindelik bepaal of ons van ons bekommernis ontslae sal raak of nie.

Verder is die antwoord op die vraag nie soseer ‘n antwoord wat ek en jy met ons verstand gee nie. Nee, hierdie antwoord kom uit ‘n mens se hart.  M.a.w. jou antwoord lê jou hart bloot.

Die punt is, broeder en suster.  Jou en my identiteit  is direk gekoppel aan dit wat ons liefhet, dit wat ons wil hê en dit waarop ons ons hoop bou.   Dit beteken dat ons konstant ons identiteit sal vind in dit wat ons god is.

Wat is jou god?

Luister mooi wat sê die Here Jesus:

Julle moet julle dus nie bekommer en vra: “Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie?” nie. Dit is alles dinge waaroor die ONGELOWIGES begaan is.  Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.  (Verse 31 & 32)

Die ongelowiges, hulle wat nie ‘n hemelse Vader het nie, is bekommerd oor hulle eie lewe, oor wat hulle sal eet en drink en aantrek.  Hulle soek hulle identiteit in alles wat met hierdie aardse lewe te doen het. Die enigste gevolgtrekking wat ‘n mens kan maak is: Hulle eie lewe is hulle god.  Dit gaan vir hulle net oor hulleself en hulle eie belange.  Hulle vertrou op aardse en materiële dinge. Dit is die ongelowiges se gode.

Kyk mooi wat gebeur:  Enige mens begin bekommerd raak wanneer iets sy of haar gevoel van identiteit bedreig.  As jy jou bekommer oor kos en klere en jou eie lewe ...  dan sien mens wie of wat is jou afod.  

Kom ons vra maar elkeen vir onsself die vraag. En dan gee ons ook sommer ‘n eerlike antwoord:

Wie of wat het, sover jy weet, die grootse invloed op jou identiteit of te wel jou siening van jouself?  .......  

·         Is dit jou geleerdheid?

·         Is dit jou besittings?

·         Is dit jou prestasies op die sportveld?

·         Is dit jou sakevernuf?

·         Is dit jou kunstigheid of jou sangtalent?

·         Is dit jou goed gevormde liggaam en mooi voorkoms?

Broeder en suster.....   Wat is dit? .......  Wat gee aan jou jou identiteit? 

Hoe wil jy hê moet ander mense jou sien?

·         Die suksesvolle boer?

·         Die ryk sakeman?

·         Die sportster? 

·         Die kunstenaar?

·         Die skoonheidskoningin?

Onthou, daar waar jy jou identiteit soek  -  daar vind jy jou god! 

En dan is die volgende vraag:  Is jy nie met afgodery besig nie?

Nou kan ons mos goed verstaan

3.       WAAROM DIE HERE NIE BEKOMMERNIS BY ONS WIL SIEN NIE

In ‘n sekere sin is bekommernis goed, want dit laat jou hulp soek en planne maak.

Maar daar is ‘n probleem: Dikwels soms soek ‘n mens na die oplossing op die verkeerde plek. 

So kan jy byvoorbeeld verkeerdelik dink dat jou finansiële probleme deur ‘n dobbelsessie of twee opgelos kan word.  ‘n Ander verkeerde manier om bekommernis te  hanteer, is ontvlugting.  Jy neem jou toevlug dan na die bottel en probeer jou sorge verdrink. 

Sien u wat gebeur?

As ‘n mens op dinge van die wêreld vertrou, probeer jy op verkeerde maniere van jou bekommernis ontslae raak. Dikwels ontaard hierdie eie planne dan in slegte gewoontes.  Jy probeer jouself beskerm, maar doen dit deur verkeerde keuses.  Dit is hoe mense aan dinge soos drank, dwelms of dobbel verslaaf raak. Sulke dinge begin jou lewe oorneem en dan stelselmatig vernietig

God het ons  so geskep sodat ‘n gevoel van bekommernis kan hê wat ons van gevaar bewus maak. Bekommernis is rooi ligte wat aangaan om vir ons betyds te sê iets is verkeerd.

Nou is die vraag:  Wat is die regte ding om te doen wanneer bekommernis jou benoud en beangs laat voel?

Luister wat sê  die Here Jesus:

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. (Matt 11:28)

As ek en jy bekommerd is, nooi die Here ons uit om die valse sienings oor wie ons is, wat van ons verwag word, en wat ons uiteindelik werd is,  eenkant toe te skuif en rus by Hom te vind. Hy roep ons om van ons materiële en wêreldse afgode ontslae te raak en daarmee saam ook sommer van daardie EIE-EK-AFGOD......

Sien u die oplossing?  .....    Verstaan u wat die Here ons hier wil leer?

Hy sê:

4.       VOORDAT JY JOU BEKOMMER MOET JY JOU EERS BEYWER

Niemand hou van bekommernis nie.  Bekommernis maak ‘n mens siek. Dit maak jou gedaan en vreet jou op!  Bekommernis is ‘n selfgesentreerde  vernietigingsdrang.

Oor al ons bekommernis sê  die Here Jesus:

Moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, dit is iets wat die ongelowiges doen.....   Julle het ‘n hemelse Vader en Hy weet wat julle nodig het...... Hy sorg vir julle ... selfs nog meer as wat Hy vir die veldlelies en die voëls in die lug sorg.

Die Here wil nie bekommernis by ons as sy kinders sien nie, want bekommernis is loop saam met kleingeloof en selfs ongeloof ............

Hoe keer ‘n mens dan bekommernis?

Luister wat sê  ons Here Jesus:

Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Die Here Jesus is baie ernstig as Hy hier praat.  Die Griekse woorde wat die Here oorspronklik hier gebruik het, beklemtoon dat ywer vir die koninkryk prioriteit in ons lewe moet kry. Verder beklemtoon die Here met die Griekse woorde se tydsaanduiding dat jou en my ywer vir die koninkryk moet aanhou. Dit mag nooit stop nie! En ja, dit vra volharding.  Baie letterlik en direk vertaal, staan hier: 

In die heel eerste plek moet jy voortdurend aanhou om jou voluit te beywer vir die koninkryk van God en die wil van God ......  

Hoe dink u, broeder en suster, hoe doen ‘n mens dit? ....... Hoe beywer jy jou voluit en aanhoudend vir God se koninkryk en vir sy wil?

·         In die eerste plek moet ons God volledig as Koning in ons harte en lewens te erken.

·         Verder moet ons alles in ons vermoë doen om ander mense so te begelei dat hulle Hom ook as Koning in hulle harte en lewens sal leer ken. 

·         En dan moet Hy letterlik in elke faset van jou lewe as Koning vereer word:  In die onderwys, die wetenskap, jou beroep, jou sakebelange, die industrie en ook in sport. 

As jy God se Koningskap in al die fasette van jou lewe erken en bely, lewe jy in geregtigheid.  Ja, dan is jou saak met God reg!

Ek en jy kan ons net vir God se koninkryk beywer as ons ons in sy Woord verdiep en ook in liefde lewe.

Wanneer Paulus vir die gemeente in Efese bid,  is sy gebed dat hulle innerlik sterk sal word. Luister dan wat bid hy:

..... dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. (Ef. 3:17)

As ek en jy, broeder en suster, ons in die Woord van God verdiep, as ons elke moontlike geleentheid met albei hande aangryp om sy Woord beter te verstaan, sal Hy en sy koninkryk ook vir ons al hoe belangriker word.

As ek en jy verder in die liefde van ons medegelowiges in die gemeente gewortel en gegrondves is, sal ons al hoe meer volgens sy wil lewe.

Op hierdie manier kom ons los van die dinge van die wêreld en kry ons hoe langer hoe meer ons nuwe identiteit – naamlik kinders van die lewende God, burgers van sy koninkryk. ..... Oorwinnaars in Christus!

SLOT

Kom ons sluit af.

Wat maak jou so baie bekommerd?  Wat laat jou nagte wakker lê? Wat laat jou sweet van angs?  Wat is dit wat jou so gespanne laat word?

Dit is dinge wat jou lewe beheer. Dit is dinge wat jou van God af wegtrek.   Dit is dinge wat jou vrede en vreugde steel.....

Bid om die kragtige leiding van die Heilige Gees. Bid dat Christus in jou hart sal woon en bid dat Hy jou in die liefde van jou medegelowiges sal grondves.

Dan sal jy sien dat jou prioriteite begin verander, Dan sal jy begin verstaan wat dit beteken om jouself voluit en aanhoudend vir die koninkryk van God en die wil van God te beywer. 

En dan eers  ...... so ê die Here Jesus ..... sal ook al hierdie ander dinge, waaroor jy jou tog so kan bekommer, in plek begin kom.

                                                                                               AMEN

Read 2675 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?