Sosiale Skakels

Besoekers

We have 16 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 29 May 2017 13:43

Heb 2:10 e 11 HK Son 9 GOD DIE SKEPPER IS TER WILLE VAN SY SEUN ONS VADER

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING:  HEB 2:5 - 18

TEKS: HEB 2:10 & 11 EN HK SON 9    

TEMA: GOD DIE SKEPPER IS TER WILLE VAN SY SEUN ONS VADER

 

Elke Sondagoggend bely ons

 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.”

 

 En dan bid  ons ook mos elke dag:

 

“Ons Vader wat in die hemel is....”

 

Ek en jy verklaar elke dag openlik dat ons GLO dat die ewige, almagtige God, die Skepper van hemel en aarde, ONS VADER is!

 

Ons glo in God en ons glo dat Hy ons Vader is!

 

Nou kan iemand seker met reg aan ons die vraag stel:

 

Op grond waarvan kan jy jouself die reg toe-eien om die almagtige en ewige God wat hemel en aarde geskep het, jou VADER te noem?

 

Kom ons begin by die begrip VADER.  In ons teksvers praat die Hebreërskrywer oor God en dan sê hy:

 

“God  ..........  DEUR WIE ALLES ONTSTAAN HET...” 

 

Alles wat bestaan, het BY GOD BEGIN EN DEUR HOM ONTSTAAN......

 

Daarom kan ons belydenis sê:

 


1.  GOD IS DIE EWIGE VADER VAN SY SKEPPING:

 

Ons bely elke Sondag:

 

Ek glo in God Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde......

 

Ons noem die ewige, almagtige God ons Vader omdat alles wat bestaan by Hom begin het. Hy is die oorsprong en die vertrekpunt van alles. Sonder hierdie almagtige, ewige God, sou niks kon bestaan nie.

 

Daarom, toe Moses daar by die brandende bos vir Hom vra, hoe hy vir die Israeliete in Egipte moes sê wie hom na hulle toe gestuur het, is God se antwoord:

 

Sê wie hom na hulle toe gestuur het, is God se antwoord:

 

Sê vir die Israeliete “EK IS”  het my na julle toe gestuur.

 

God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde IS DIE OORSPRONG en die BEGINPUNT van alles wat bestaan.  As ons bely dat Hy die ewige God is, teken dit dat Hy buite tyd is. Hy het geen begin of einde nie. Ons is binne tyd. Hy nie.

 

Dawid wat vir lang tye as skaapwagter in die veld deurgebring het, het na die skepping gekyk en luister na die verwondering in sy stem in Psalm 8:

 

As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? (Ps. 8:4 & 5)

 

As ‘n mens na die aarde as planeet binne ons sterrestelsel, die melkweg, kyk, sien jy net ‘n stippeltjie tussen miljoene sterre en planete. En ons sterrestelsel is een uit biljoene sterrestelsels.  Broeder en suster, ek en jy is regtig niks meer, in werklikheid eerder nog baie minder as klein, mikroskopiese stofdeeltjies nie.

 

En kyk net wie is ons Vader. Die ewige almagtige God. Hy is ons elkeen se beginpunt, ons oorsprong!  En kyk net na sy hele skepping!

 

Dan kan ek en jy nie anders as om saam met Dawid uit te roep:

 

Here ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde. (Ps. 8)

 

Hy het sy skepping volgens sy ewige raadsplan tot stand gebring en Hy onderhou en regeer alles in sy almag. Ons Here Jesus sê in Matt 6:26 ev.

 

“Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle.......Let op die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sê vir julle : Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld  wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges”

 

Maar broeder en suster, benewens die feit dat die ewige en almagtige God die Vader van sy skepping is, is Hy ook

 

2. DIE VADER VAN SY SEUN JESUS CHRISTUS:

 

Ja, Hy is van ewigheid af ook die oorsprong van sy Seun.

 


In ons teksvers word die Here Jesus die gelowiges se

 

LEIDSMAN TOT VERLOSSING ......   genoem.

 

En verder staan daar:

 

Hy ( dit is Jesus) wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader.

 

M.a.w hulle het dieselfde oorsprong!

 

Om te verstaan hoe Jesus die eniggebore Seun van God is, moet ons na die eerste hoofstuk van die Evangelie volgens Johannes blaai. Daar staan in vers 1:

 

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God en die Woord was self God”

 

En dan verder aan in vers 14(OAV):

 

“En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom...”

 

Jesus word hier die Woord van God genoem en in vers 3 staan dat alles deur Hom tot stand gekom het. Soos wat ons woorde uit ons voortkom en dan iets, ‘n sin, ‘n bevel, ‘n liefdesbetuiging, ‘n standpunt, ‘n verskoning of wat ook-al tot stand bring, so bring God se Woord ook tot stand. Sy Woord is egter, omdat Hy God is, meer as ‘n asemteug met geluide. Sy Woord wat Hy voortbring of genereer is Iemand uit Homself, sy Seun.

 

En hierdie Woord wat die Seun is, bring alles tot stand. In Joh. 1:3 staan:

 

            “...nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie”. 

 

Hy was as die Woord by die skepping betrokke. God het  net gesê: ....  En daar was lig, en daar was land,  en daar  see en diere en mense....

 

Jesus Christus is die ewige Woord. Hy is die Seun, of te wel die Woord  wat God se almag en heerlikheid gestalte laat kry. Hy het dit met die skepping gedoen en Hy doen dit ook weer met die herskepping.

 

In ons teksvers staan: 

 

“God...... wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring”. 

 

Die Herbreërskrywer verduidelik dat die Seun, om ons Verlosser te wees, deel van ons leefwêreld moes word.

 


Hy moes ons nietige mense uit ons sondedood kom verlos deur ons aan die ewige God te verbind. Die enigste manier hoe ek en jy, wat tydelik is en in sonde verlore is, deel aan die ewige lewe kan kry, is om aan die ewige en almagtige  God verbind te word.   En dit is presies wat die Here Jesus, die Seun en die Woord van God kom doen het.

 

Net soos Hy by die skepping as die Woord van God alles, wat voorheen nie bestaan het nie, tot stand gebring het, so bring Hy ook as die Seun en die Woord van God ons nuwe lewe tot stand. Hy herskep my en jou tot nuwe mense met ‘n ewige bestemming.

 

Daarom kan ek en jy bely dat hierdie ewige en almagtige God deur Jesus Christus

 

3. OOK ONS VADER IS

 

Ons teksverse stel dit in soveel woorde:

 

Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader”

Omdat ons deur die geloof in Jesus Christus as ons Verlosser  deel word van sy liggaam, kry ons deel aan die ewige God. Ja, God word deur die Here Jesus ook ONS VADER!  En Jesus noem ons sy broers en susters!   Die apostel Petrus skryf in sy tweede brief:

 

Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien......... Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur (Hfst. 1:3 & 4)

 

Ons het die nuwe lewe. Ons is in en deur Jesus Christus herskep. Ons is kinders van God.  En omdat ons kinders van God is, broeder en suster, kry ons lewe hier op aarde sin en betekenis.

 


Daarom bely ons:

 

Op Hom vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie.”

 

Omdat ons herskep is en saam met Jesus kinders van God is, versorg Hy ons elke oomblik van ons lewe. Ja, daar kan nie eers ‘n haar van ons koppe val sonder sy beskikking nie! In Christus het Hy ons oorwinnaars gemaak. Saam met Jesus is ons oorwinnaars oor die Satan, die sonde en die dood.

 

Maar nog meer as dit. Ons bely verder:

 

“Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander omdat Hy dit as Almagtige God kan en as getroue Vader wil doen”

 

Die kwaad, die ellende in hierdie wêreld, staan onder God se beheer. 

Ons Here Jesus het self in soveel woorde verklaar:

 

Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde (Matt 28:18)

 

En luister nou na ons geloofsbelydenis:

 

“Hy sal ook al die kwaad wat Hy oor my beskik tot my beswil verander...”

 

Ja, broeders en susters. Dit is mos troos! 

 

Ons hemelse Vader sal al die kwaad, die ellende wat ek op hierdie wêreld beleef, tot my beswil verander.  Hy gebruik selfs die kwaad, die ellende, die siekte, die werkloosheid, die verhoudingsprobleem,  plaasaanval, die motorongeluk  en die finansiële krisis tot jou en my beswil.

 

Deur die Heilige Gees lei Hy ons om aan ons Verlosser en Saligmaker, Jesus  Christus vas te gryp. In en deur ons Here Jesus Christus maak Hy van ons nuwe mense.  Mense met ‘n ewige toekoms.  Hy leer ons om met sy vrede in ons harte te leef.  

 

SLOT

 

Broeder en suster. Ek en jy kan Hom vertrou.

 

Hy is immers die oorsprong van alles wat bestaan. Hy het sy Seun van ewigheid af gegenereer om alles tot stand te bring.

 

Hy het ook sy Seun gestuur om ons wat in ons sondeverlorenheid dood was, sy kinders te kom maak.

 

ONS VADER sal daarom ook alles in ons lewe tot ons beswil beskik!

                                                                                            AMEN.

Read 1687 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?