Sosiale Skakels

Besoekers

We have 19 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 09 July 2018 08:17

KOLOSSENSE 2:11 & 12 DIE DOOP LYF JOU IN BY DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING:  KOLOSSENSE 2:1 – 15

TEKS: KOLOSSENSE 2:11 & 12

TEMA:  DIE DOOP LYF JOU IN BY DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS

Elkeen van ons wat vanoggend hier saam is, van die oudste tot die jongste, is mos gedoop.

Ons is gedoop op grond die baie duidelike opdrag wat ons Here Jesus Christus, voordat Hy na die hemel opgevaar het, aan sy dissipels gegee het:

                Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels:  doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het                                                                                                                                                           (Matt 28:19 en 20)

Die vraag wat vanoggend in die prediking aan die orde kom is:

  1. WAT BETEKEN MY DOOP?

Broeders en suster. Dit is ‘n baie belangrike vraag, want daar is regtig ‘n hele klomp verwarring en misverstand oor die betekenis van die doop.

Die misverstande kan ‘n mens in twee hoofgroepe verdeel.

Die een standpunt wat veral by die Rooms Katolieke Kerk duidelik word, is dat die doop op sigself jou salig maak.  Op die manier kry die doop een of ander magiese betekenis.  As ‘n baba byvoorbeeld baie siek word en dalk kan sterf voordat daar geleentheid vir doop was, word die priester groep om  gou die baba te doop voor die te laat is.  En as daar nie ‘n priester beskikbaar is nie, moet selfs die verpleegsuster aan so ‘n baba die doop bedien.

Dan is daar die ander standpunt wat ‘n mens by die Charismatiese en Pentekostalistiese groepekry, wat die doop sien as ‘n bewys of bevestiging van jou bekering.  Die gedagte wat hulle handhaaf, is dat alles by jou persoonlik begin. Jy moet eers jouself bekeer. En dan, as bewys van jou besluit en jou bekering, laat jy jou dan doop. En dan gebeur die wonder. Dan sal jy, volgens hulle, die Heilige Gees ontvang.   Op grond van hierdie siening kan babas uiteraard nie gedoop word nie, want babas kan volgens die siening nie sondig nie en kan hulle ook nie bekeer nie.  Jy moet persoonlik, self die besluit neem dat jy op een of ander stadium gedoop wil word.

Waar die Roomse- sowel as die Charismatiese siening is dat die doop op sigself een of ander besondere krag het, is as Gereformeerdes se standpuntis dat die doop ‘n opdrag van God is om ons in sy verbond in te lyf. Dit is ‘n teken en ‘n waarborg wat God gee om te bewys en te bevestig dat Hy ons en ons kinders in sy verbond insluit.  Die doop is ‘n bevestiging dat jy in ‘n bepaalde verhouding met die Here staan.

Toe die Here met Abraham die verbond gesluit het, het Hy gesê:

                Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al  hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond:  Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.  (Gen.17:7)

Toe Petrus op Pinksterdag  na die uitstorting van die Heilige Gees gepreek het,  het hy gesê:

                Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, ...........  Wat God belowe het, is vir julle en vir julle  inders en vir almal wat daar ver is ..... (Hand 2:38 en 39)

Nou moet ons mooi verstaan:  Daar is een van twee maniere waarop ‘n mens deel van God se verbondsvolk word. 

  • Iemand wat ‘n heiden en ongelowige is, hoor vir die eerste keer die Woord van die Here. Hy kom tot bekering, word gedoop en is dan deel van God se verbondsvolk (Dit is die kerk)
  • Iemand wie se ouers gelowiges is, word binne die verbondsvolk van God gebore. So ‘n persoon is op grond van geboorte en verwantskap deel van God se verbondsvolk.    

Kom ons kyk nou mooi wat sê die apostel Paulus in ons teksverse.

 

2. BESNYDENIS EN DOOP IS DIE GRONDSLAG VAN ONS NUWE LEWE

Dit gaan hier oor die gemeente se lewende verhouding met die Here.  Paulus begin hierdie gedeelte met die woorde:

               Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het,         moet julle in verbondenheid met Hom lewe. (vers 6)

En wanneer hy oor hulle verbondenheid, of te wel verhouding, met die Here praat, sê hy in ons teksverse:

                Deur julle verbondenheid met Hom is julle besny ..... Dit het by die doop gebeur.......

Hier noem Paulus besnydenis en doop in dieselfde asem.  En hy sê sowel die besnydenis as die doop gaan oor presies dieselfde saak naamlik die gemeente se VERBONDENHEID MET DIE HERE JESUS CHRISTUS!

Maar nou is dit opvallend die lidmate van die kerk in Kolosse was nie besny nie .... Beslis nie op die manier waarop die volk Israel in die Ou Testament die besnydenis gedoen het nie.  Paulus was in elk geval geen voorstander van die besnydenis nie.

Hy skryf dan aan die Galasiërs:

                Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie (Gal 5:2)

En aan die Filippense sê hy:

                Pas op vir daardie dwaalleraars; pas op vir daardie mense wat kwaad stig; pas op vir daardie betekenislose besnydenis.  (Hy noem die besnydenis hier in die Grieks: ‘n Verminking!)  (Fil. 3:2)

Maar kyk nou mooi: Hy gaan dan onmiddellik verder en sê:

                Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie.                                                                                                                      (Fil. 3:3)

Paulus praat hier in verse 2 en 3 van Filippense 3 van

                ‘n BETEKENISLOSE BESNYDENIS en van ‘n WARE BESNYDENIS.

 Die probleem was dat mense, Paulus noem hulle dwaalleraars aan die besnydenis op sigself vasgehou het. Hulle het gemeen dat die fisiese besnydenis van jou ‘n ware lid van God se verbondsvolk maak.

Paulus is ernstig as hy sê dat die fisiese besnydenis betekenisloos is.  Hy gaan selfs so ver om dit ‘n verminking te noem! 

Die ware besnydenis is ‘n geestelike besnydenis. Let op. Hy sê:   

Ons het die ware besnydenis, ONS WAT GOD DEUR SY GEES DIEN.

Die besnydenis aan die liggaam was nog altyd, selfs in die Ou Testament, net ‘n uiterlike teken van iets wat innerlik, geestelik, in die mens se hart moes gebeur.

In Deut. 10:16 (53 vert.) sê Moses vir die volk Israel:

                Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie ....

En in Deut. 30:6 (53 Vert.) staan:

                En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel dat jy kan lewe.

In Jeremia 4:5 (53 vert.) lees ons:

                Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem ...

Die besnydenis het twee betekenisse:

Een is die uiterlike teken aan die liggaam

En die ander is

Dit wat innerlik, geestelik, met ‘n mens se hart gebeur.

Die uiterlike is ‘n teken  en ‘n bevestiging van dit wat God deur sy Gees innerlik aan ‘n mens verander.

Belangrik om te verstaan, is dat die uiterlike teken aan volwassenes sowel as kinders gegee is. Abraham het as volwassene eers geglo en is toe besny. Sy seun Isak is as baba op 8 dae oud besny. Hy is dus eers besny en het later eers geglo.  

Net so, broeders en susters, is die doop ‘n uiterlike teken van dit wat innerlik, geestelik, met jou en my hart moet gebeur. Die teken kan ook aan volwassenes gegee word wat eers moet glo en hulle bekeer. Dit kan egter ook aan kinders van gelowiges gegee word wat dan eers die teken ontvang en later deur hulle ouers tot geloof begelei word.

Die apostel Paulus verduidelik juis in ons teksgedeelte dat daar ‘n duidelike verband tussen die besnydenis en doop bestaan. Beide is tekens van dit wat innerlik met ‘n mens gebeur.     Kom ons lees weer  ons teksverse:

                Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek ...

Paulus verduidelik aan die gemeente dat hulle is aan Christus verbind is deur die besnydenis van die hart. En sê hy, dit het by die doop gebeur deurdat julle saam met Christus begrawe is en ook opgewek is.

Sowel die besnydenis in die Ou Testament as die doop in die Nuwe Testament bring jou in ‘n nuwe verhouding tot die Here: Jy word in die verbond met God opgeneem.   En kyk:

 

3.DIE HERE GEE OP GROND VAN DIE VERBOND BEPAALDE SEËNINGE

Die feit dat ons gedoop word plaas ons binne die dampkring, die omgewing, die milieu waarbinne ons in God se seëninge deel:

  • Hy lyf ons in die verbond in.
  • Hy gee ons deel aan die sterwe en opstanding van Christus
  • Hy gee die vergifnis van sonde
  • Hy gee ‘n nuwe lewe onder leiding van die Heilige Gees
  • Hy gee aan ons die wedergeboorte

 

Al hierdie dinge word tot die beskikking van die gedoopte mens gestel. Of dit ‘n volwassene of ‘n kind is, maak gee verskil nie.

Maar nou moet ons onthou: Die opdrag tot doop kom saam met die vereiste van geloof.

As iemand as volwassene vir die eerste keer die evangelie hoor, moet so ‘n persoon tot bekering kom en dan gedoop word waarna hy of sy verder onderrig word in die wonders van die evangelie. (Hier is dit eers geloof en dan doop)

Of

As iemand uit gelowige ouers gebore word, word die persoon reeds as baba gedoop en dan word so ‘n kind tot geloof gelei deur die ouers se opvoedingswerk. (Nou is dit eers doop en dan geloof).

Uiteindelik het die doop een doel en dit is om iemand in die verbond in te lyf sodat die persoon in verbondenheid met Christus kan lewe.

Maar nou moet ons goed verstaan, broeders en susters:

As iemand in God se verbond ingelyf is (deur die besnydenis in die OU Testament of deur die Doop in die Nuwe Testament), gaan dit om ‘n nuwe lewe. Dit gaan om die besnydenis van die hart en om die reiniging van die hart.

Enersyds kry jy deel aan God se Verbondseën, maar, en dit moet ons goed hoor, jy kan ook net soveel deel kry aan God se verbondswraak. ......

Daarom lees ons in die Bybel dat God se oordeel juis by sy huis begin!  As ek en jy wat in al hierdie seëninge van die doop deel, nie in verbondenheid met Christus lewe nie, tree God se verbondswraak in!  En daarom lees ons:   Dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God!

 

God gee sy seën, maar Hy laat nie met Hom mors nie!!

 

Die Here Jesus het gesê:     Laat die kindertjies na My toe kom .....

Maar Hy het ook gesê:

Die een wat eenvan hierdie kleintjies van my afvallig maak, laat ‘n meulsteen om sy nek gehang en hy dan in die diepste see gegooi word.....

SLOT

Vandag sien ons hoe die Here ‘n klein kindjie in sy verbond inlyf sodat sy in verbondenheid met ons Here Jesus Christus kan lewe.  Sy word gedoop en dan gaan haar ouers belowe dat hulle haar sal leer om in verbondenheid met Christus te lewe.

Hierdie ouers gaan met hulle opvoeding tot ‘n groot mate bepaal of sy uiteindelik God se Verbondseën of sy Verbondswraak gaan belewe.

                                                                                              AMEN.

Read 1020 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?