Sosiale Skakels

Besoekers

We have 5 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Tuesday, 25 September 2018 16:33

Lukas 18:18 HOE ONTVANG JY DIE SAAD VAN DIE WOORD?

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: LUKAS 8:4 - 18

TEKSVERS:  LUKAS 8:18

 

HOE ONTVANG JY DIE SAAD VAN DIE WOORD?

 

Dink jy, broeder en suster, dit is vir ‘n mens nodig om jouself vir Sondag se preek voor te berei?

En dan ‘n verdere vraag:

Hoe reageer jy op ‘n preek? Met ander woorde, doen jy iets met die preek nadat jy dit Sondag in die erediens gehoor het?

In Matt 7:13 &14 maak ons Here Jesus ‘n baie duidelike uitspraak oor ons verantwoordelikheid as gelowiges:

            Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei,          is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur   ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en         die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.

Daarom sê hy ook in Lukas 13:24

            Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan.        Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal           dit nie regkry nie.

Ons gaan vandag fokus op hierdie ingaan deur die nou poort wat na die lewe lei.  Hoe doen jy dit?

Die probleem is dat ‘n mens soms dink jy hoor en is selfs seker dat jy sien en is oortuig dat jy verstaan, maar dan gebeur daar niks nie!

Die ontstellende feit, broeder en suster, is dat juis dit so maklik met jou kan gebeur wanneer jy na ‘n preek luister.  Jy luister, maar dan verander niks in jou lewe nie. Jy gaan maar voort op die pad wat jy loop en doen maar wat jy gewoond is om te doen.

Ons het ‘n gelykenis saam gelees wat die Here Jesus vertel het wat spesifiek handel oor die prediking en mense se reaksie daarop.

1.  DIE HERE WYS OP VIER VERSKILLENDE REAKSIES

Hy verduidelik in die gelykenis dat daar vier soorte grond is waarop die saad van die Woord val. Elkeen van hierdie grondsoorte ontvang die saad op ‘n bepaalde manier.  Volgens die Here het dit alles te doen met die manier waarop ‘n mens na die prediking luister.

Kom ons begin by vers 5. Hier sê die Here dat ‘n deel van die saad in die saaiproses op die pad geval het. Dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. In vers 12 gee Hy die verduideliking: 

            Dié wat op die pad val dui op mense wat die woord            hoor, maar      dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle      nie tot geloof kom en gered word nie.

Dit is een manier van luister.

In vers 6 verduidelik Hy dat ‘n ander deel van die saad op ‘n klipbank val en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.

Dan gaan Hy voort om dit in vers 13 te verduidelik:

            Dié wat op die klipbank val, dui op hulle wat die Woord met           blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie     wortel nie. Hulle geloof hou net ‘n tydjie. Die oomblik dat dit op     die proef gestel word, gee hulle moed op.

Dit is die tweede manier van luister.

 

Die Here Jesus sê in vers 7 dat ‘n volgende deel van die saad tussen  die onkruid val, en die onkruid groei daarmee saam laat dit verstik.

 

In vers 14 verduidelik Hy:

 

            Die saad wat tussen die onkruid val, dui op dié wat die       woord hoor, maar deur die sorge en rykdom en die             genietinge       van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad      nie.

 

Dit is die derde manier van luister.

 

En dan in die laaste plek sê hy in vers 8: Daar was ook ‘n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom en ‘n honderdvoudige oes gelewer.

 

In vers 15 kom dan die verduideliking:

 

            Dié deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met       ‘n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar            en deur volharding     vrug dra.

 

Dit is die vierde manier van luister.

 

Sien u broeder en suster, die vraag wat die Here Jesus aan die orde stel, is

 

2. HOE GOED LUISTER ONS?

As mens weer vers 8 lees, sien jy dat Hy wil seker maak dat elkeen goed verstaan waaroor die gelykenis gaan. Daarom roep Hy uit:

            Wie ore het en kan hoor, moet luister!

Dit help nie net om ore langs jou kop te hê nie. Almal het dit. Hier gaan dit oor meer. Dit het te doen met spesiale ore. Net sommige mense het hierdie spesiale soort ore wat God se woord kan hoor. 

Dit is ore wat deur die werking van die Heilige Gees fyn ingestel word om God se stem te hoor. Sy stem wat lewewekkend is en wat geloofsgroei tot stand bring.

Om die erns van die saak van werklik hoor verder te beklemtoon wys die Here Jesus in verse 9 en 10 op die doel van gelykenisse.  Toe sy dissipels Hom vra wat die betekenis van gelykenis is, antwoord Hy:

            Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van         God te ken, maar vir die ander bly dit gelykenisse sodat hulle     kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan.

Hierdie uitspraak van die Here maak ‘n mens onrustig en jy voel selfs so ‘n bietjie ongemaklik.

Aan diegene wat die Here uitverkies het word die geheime van die koninkryk  geopenbaar en hulle kry, deur die werking van die Heilige Gees, die gawe om dit te verstaan. Hulle hoor en hulle groei in geloof en in diensbaarheid in die Here se koninkryk.  

Maar dan sê die Here iets wat ‘n mens sommer regop laat sit.  Hy sê dat Hy ook die gelykenisse gebruik sodat ander mense, diegene wat nie uitverkies is nie, weer glad nie sal kan sien of verstaan nie...... 

Die woord van die Here kom tot verlossing en oordeel.

Luister na hierdie harde woord as ‘n aanhaling van die profeet Jesaja:

            Toe het die Here gesê: “Gaan sê vir hierdie volk: Julle sal hoor     en hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog    niks sien nie”. Verder het Hy vir my gesê: “Maak hierdie volk         traag van begrip en maak hulle ore doof en hulle oë blind sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor, en met hulle         verstand begryp en hulle hulle bekeer en genees word nie”.

 

Met ander woorde, die tyd het vir hierdie mense uitgeloop..... Israel, die volk van God, kry nou, juis deur die woord wat die profeet Jesaja aan hulle verkondig, met God se oordeel te doen!

Die woord van God was nie meer daar vir hulle redding nie, maar vir eerder tot oordeel en verdoemenis.........

Broeder en suster.

Hier leer ons nou iets wat baie belangrik is om God se doel met die prediking van sy woord te verstaan.

Luister mooi:  As die prediking van die woord nie harte versag en red en genees nie, beteken dit nie dat die prediking nou oneffektief is en niks doen nie .....  Inteendeel .......... Die prediking van die woord moet ook God se verskriklike oordeel bewerk! Die prediking se doel is ook om mense se harte te verhard en hulle ore doof maak sodat hulle nooit weer sal hoor nie!  God se woord is immers ‘n tweesnydende swaard!

Verstaan jy broeder en suster?  Ek en jy mag nooit ongeërg of onnadenkend na God se woord luister nie. As dit nie versag en genees en red nie, kan dit wel verhard, verblind en verduister......  In 2 Kor. 2:16 verduidelik dat die apostel Paulus die werking van die woord wat hy en sy mede-apostels verkondig:

            “Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand       word, waarvan die geur dié bereik wat gered word , sowel as            die wat verlore gaan. Vir  die verlore gaan is dit ‘n doodsreuk        wat dood bring; vir dié wat gered word, is dit ‘n lewensgeur wat         lewe wek.....”.

                                    Daarom is die groot vraag nou:

 

3. HOE LYK DIE OES?

Dit hang natuurlik af van hoe ‘n mens luister! 

Ja, broeder en suster, wat hoor ek en jy regtig?

Kom ons lees weer ons teksvers:

            Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog     meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink hy het, weggeneem word.

Dit is die punt!  Dit is waaroor dit vanoggend gaan .... oor hoe ‘n mens luister! 

Die prediking van die woord is wesenlik belangrik. Maar .... Hoe jy na die preek luister is net so belangrik. ...... Dit is van die uiterste belang!!  

Kyk mooi. Daar is in hierdie gelykenis niks oor die effektiwiteit van die preek nie. Dit gaan nie nou oor die saad nie. Dit gaan oor die plek waar die saad val. E hoe daardie saad ontvang word.  Dit gaan oor die hoe effektief ons luister!

In ons teksvers leer ons dat die woord ‘n positiewe en negatiewe oes lewer.

Kom ons neem eers die positiewe:

            ... wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word ....

Die woorde verwys terug na vers 8 waar die Here Jesus uitroep:

            Wie ore het, en kan hoor, moet luister!

As jy deur die werking van die Heilige Gees geestelike ore gekry het om die woord te kan hoor, moet jy luister. Die gevolg is dan dit wat die Here Jesus in vers 15 sê:

            Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met ‘n    goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding    vrugte dra.

Hierdie uitverkore kinders van God HET REEDS ‘N GOEIE EN OPREGTE HART.

Hulle sal nou meer ontvang:

Hulle bewaar die woord en DEUR VOLHARDING DRA HULLE NOU VRUGTE.

Maar kyk nou na die negatiewe:

            .....maar wie nie het nie, VAN HOM SAL OOK WAT HY     DINK HY HET, WEGGEVAT WORD.

Hierdie woorde van die Here verwys terug na die ander drie oppervlaktes waar die saad geval het asook die gebrek aan ‘n goeie harte en geestelike ore.  Dit wat hierdie mense dink hulle het, as die saad gesaai word, dit word ook van hulle weggeneem.

In die eerste geval kom gryp die duiwel dit uit hulle harte weg.

In die tweede geval, is hulle geloof maar oppervlakkig en so ‘n soort geloof wat net die goeie tye kan staan. Sodra die beproewing kom, gee hulle moed op.

In vers 14 lees ons wat met die geloof gebeur wat tussen die onkruid opkom. Die mense dink hulle het die woord gehoor en hulle dink dat hulle glo, maar dan is hulle so besig met hulle eie lewe alles tussen rykdom en bekommernis en die genietinge van die lewe,........  dat daar in hulle lewe geen plek vir geloofsvrugte is nie......  Dit is ontnugterend!  .....  Dit wat hulle gedink het hulle het, ook dit word weggeneem ..... Daar bly niks oor nie. Geen geloof..... Geen vrugte.

Die Here Jesus verduidelik in ons teksvers dat dit baie keer gebeur – drie uit die vier keer - dat mense dink hulle het geloof, maar dan word dit van hulle weggeneem.......    

Net een keer, in die vierde geval, gebeur die teenoorgestelde:

            ..... dié wat die woord met ‘n goeie en opregte hart hoor, en dit     bewaar   ....... sal deur volharding vrug dra          ....  en ‘n          honderdvoudige oes lewer!

SLOT

Kom ons sluit af. 

Hoe ek en jy na die Here se woord luister, is wesenlik belangrik.

Dit het alles te doen met die feit of ons deur die smal poort in die koninkryk van God ingaan.

Wie met ‘n goeie en opregte hart luister en met geestelike ore hoor, sal in die geloof groei en ‘n uitstekende oes lewer.

Die wie se lewe egter vol van eie dinge is en wat toelaat dat persoonlike omstandighede in die pad kom, sal sien hoe dit wat hy of sy gedink het hulle het, ook weggeneem word....... Dan bly daar niks oor nie ..... net die breë weg wat na die verderf lei.

Daarom: 

                        Pas op hoe julle luister!

                                                                   AMEN

Read 1810 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?