Sosiale Skakels

Besoekers

We have 14 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Artikels

Artikels (6)

Getuienis van die GKSA met betrekking tot omgewingssake

Die volgende getuienis oor omgewings sake was deur die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika in 2012 aanvaar en gepubliseer as beskrywingspunt 25.5 (pp. 512-513) in die “Handeling van die tweede algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehou te Potchefstroom op 4 Januarie 2012 en volgende dae” (Webskakel: https://www.gksa.org.za/pdf/sinode%20argief/Sinode+2012.pdf)

Openbare getuienis oor die ekologiese krisis vanuit Suid-Afrika

 

Ons bely

1.    dat die goeie God die planeet aarde en die groot heelal geskape het en dat die aarde en die volheid daarvan aan Hom behoort; Hy is die groot Eienaar en Regeerder van alles (Gen 1,2, Jes 40:26, NGB, art 12, HK, So 9)

2.    dat Hy die mens na sy beeld geskape het en aan die mens die opdrag en verantwoordelikheid gegee het om die skepping te bewoon, te bewerk, te beheers en te bewaak (Gen 1:27, 28, Ps 8:4-9)

3.    dat die mens vanweë sy magsug, eersug, hebsug en genotsug die ganse skepping in wanorde en chaos gedompel het en dat die duidelike tekens daarvan oral te sien is in gebroke verhoudings van die mens met God en sy medemens en in vernieling en selfs vernietiging van die omgewing en natuur (Gen 3:17-19, Rom 8:19-22, NGB, art 14)

4.    dat God in Jesus Christus en deur sy Gees ’n nuwe begin in hierdie stukkende wêreld gemaak het en dat Hy aan mense nuwe harte gee om in alle opsigte nuut te dink en te lewe (Op 21:5) verder dat sy koninkryk van vrede, vryheid en heelheid aangebreek het en dat Hy ons as mense in hierdie proses van heling en vernuwing betrek

5.    dat Hy uiteindelik – deur die oordeel heen - ‘n nuwe skepping belowe en dat Hy ons as mense oproep om nou reeds in daardie rigting te lewe en daarheen op weg te gaan (2 Pet 3:10-13, Op 21:1-5)

6.    dat die tyd aangebreek het dat, waar in die verlede besondere aandag gegee is aan die herstel van die mens se verhouding tot God asook die herstel van mense se verhoudings onderling, daar ook gefokus moet word op die mens se verhouding tot die geskape werklikheid (Deut 22:6, Spr 12:10-11).

 

Ons is diep besorg oor

1.    die ongebreidelde bevolkingsaanwas van baie volkere op aarde wat toenemende en onhoudbare druk op die aarde se beperkte hulpbronne en lewensonderhoudstelsels plaas

2.    die toenemend-onvolhoubare vlakke van uitbuiting en besoedeling van die biosfeer, atmosfeer en hidrosfeer deur die mens in sy selfsugtige soeke na meer hulpbronne en energie ter wille van ekonomiese welvaart

3.    die genadelose wyse waarop sommige lande, organisasies en individue voortgaan om die omgewing te vernietig ter wille van eie gewin, en

4.    die uiters oneweredige verspreiding van welvaart op aarde, sodat sommige mense in ellende en hongersnood verkeer terwyl andere in oorvloed en oordaad lewe.

 

Wat Suid-Afrika betref

Ten spyte van die pogings van verskeie groepe en toegewyde individue om God se aarde te

beskerm, is ons besorg oor:

1.    die groot koolstofvoetspoor van Suid-Afrika wat ten spyte van internasionale tendense, steeds primêr konsentreer op die ontginning en verwerking van fossielbrandstowwe om in ons energiebehoeftes te voorsien

2.    die onvolhoubare uitbuiting van ons mariene hulpbronne deur inheemse sowel as uitheemse volkere en organisasies

3.    die verswakkende watergehalte in ons riviere agv swak-funksionerende stedelike afvalwaterbehandelingsaanlegte, asook besoedeling van oppervlak- en grondwaterbronne deur operasionele en uitgewerkte myne, industrieë en die landbousektor

4.    toenemende besoedeling van ons grond deur elektroniese-, mediese-, huishoudelike-, industriële- en mynafval

5.    onvolhoubare erosie van kosbare landbougrond agv nie-volhoubare bewerkingsmetodes en oorbeweiding

6.    die verlies aan biodiversiteit agv ‘n voortdurende uitbuiting en vernietiging van die omgewing deur mense

7.    die skynbare onvermoë van leiers om die onvolhoubare gaping tussen ryk en arm te verklein.

 

Ons doen ‘n beroep op alle mense, alle maatskappye, alle nywerhede, alle regerings

en alle godsdiensgroepe en kerke in die wêreld

1.    om ‘n totale mentaliteitsverandering te ondergaan waarin groter waardering en sensitiwiteit vir die omgewing as skepping van God ontwikkel word

2.    om ‘n duidelike, ondubbelsinnige en openbare standpunt in te neem teen die enorme besoedeling en misbruik van die skepping van God

3.    om ons verantwoordelikheid t.o.v die omgewing na te kom, die besoedeling, vernieling en vernietiging daarvan te staak en verantwoordelike ontwikkelingsprogramme daar te stel ten einde ‘n leefbare aarde aan ons nageslag na te laat

4.    om ‘n eenvoudiger leefstyl aan te leer en groter mededeelsaamheid teenoor armes en minderbevoorregtes te openbaar

5.    om ‘n gesonde balans tussen bewaring en ontwikkeling te vind wat enersyds die armes sal help om menswaardig te leef maar wat andersyds nie die natuurlike hulpbronne sal uitput en die omgewing onnodig sal skend nie

6.    om groter klem te lê op die herwinning en hergebruik van afvalmateriaal

7.    om die verpakking van produkte op ekologies-sensitiewe wyse te doen, met besondere aandag aan die uitfasering van plastiek as verpakkingsmateriaal

8.    om doelgerig te strewe na die ontwikkeling van alternatiewe, volhoubare energiebronne

9.    om kweekhuisgas-vrystellings drasties te verminder om mensgedrewe klimaatsverandering te beperk

10.  om gesinsbeplanning op verantwoordelike wyse aan te pak en dat leiers hierin duidelike leiding sal gee

11.  om godsdiensgroepe en kerke op te roep om hulle profetiese getuienis in verband met ekologiese vraagstukke duideliker en meer indringend na te kom

12.  om voortdurend voorbidding daarvoor te doen dat mense verantwoordelik met die skepping as kosbare gawe van God sal omgaan en dat die koninkryk van God spoedig in sy volheid sal kom

 

Additionele bronne oor die onderwerp

Die volgende bronne word verskaf om verder oor die onderwerp op te lees.NB: Die bronne in die afdeling is nie deel van die amptelike standpunt van die GKSA nie en is ook nie noodwendig begronding van die amptelike standpund van die GKSA nie.

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?